Quy định về các thuật ngữ và từ viết tắt


Phần 1: Quy định về các thuật ngữ và từ viết tắt 


1)    Kế hoạch tổng thể (kế hoạch làm việc dài hạn)
2)    Chương trình sản xuất (kế hoạch làm việc trung hạn)
3)    Kế hoạch chi tiết (Detail schedule)
4)    Chương trình vật tư (material program)
5)    Chương trình bản vẽ (drawing program)
6)    Khởi công (work commence)
7)    Đặt Key (keeling)
8)    Hạ thủy (launching)
9)    Giao tàu (delivery)

Việt Quê Xóm
Tags: , ,

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn